Victoria University of Wellington

स्थान

वेलिंगटन

पता,लकीर 1
Kelburn campus:
Kelburn

6012 वेलिंगटन, वेलिंगटन, न्यूज़ीलॅंड
वेबसाइट

वेलिंगटन

पता,लकीर 1
Pipitea campus:
33 Bunny St, Pipitea

6011 वेलिंगटन, वेलिंगटन, न्यूज़ीलॅंड

वेलिंगटन

पता,लकीर 1
Te Aro campus:
139 Vivian Street

6011 वेलिंगटन, वेलिंगटन, न्यूज़ीलॅंड

प्रश्न पूछें

अन्य